Bienvenidos


Bienvenidos al Blog del Departamento de Ciencias del Grupo Educativo Castro-San Miguel.

En este blog se incluirán las noticias y trabajos relacionados con las asignaturas que imparte el Departamento de Ciencias y las competencias que se trabajarán, en los diferentes niveles educativos, a lo largo del curso.

Los profesores del Departamento

jueves, 13 de octubre de 2011

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ASIGNATURAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA(3º ESO) E CIENCIAS DA NATUREZA (2º ESO)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECCIÓN E CALIFICACIÓN


En cada avaliación a nota do alumno determinarase tendo en conta:


Notas de clase, participación, caderno, traballo diario 10%

Neste apartado teranse en conta:

  • A actitude positiva cara o aprendizaxe, asistencia a clase, participación, interese pola materia, hábito de traballo, colaboración, etc.
  • Traballo diario do alumno, ben sexa persoal ou en grupo. Realización de exercicios encomendados o alumno en cada tema, tanto na aula como fora de ela.
  • A presentación do CADERNO DE AULA é condición necesaria para a avaliación positiva da materia.
Controles parciais (metade avaliación) 45 %

Se realizaran controles escritos periodicamente, polo menos un por trimestre, que consistirán basicamente en cuestións, exercicios e problemas de características similares os realizados na aula.


Control global de avaliación 45 %


Se a nota obtida na proba e inferior a 4, no se fará nota media, quedando insuficiente na avaliación.


Nas probas escritas figurará a cualificación correspondinte a cada unha das cuestións plantexadas.


Nos exames cada alumno levará o material necesario: lapis, bolígrafo, calculadora, regra, etc., sen que se poda pasar de uns alumnos a outros.

RECUPERACIÓNS

As recuperacións das avaliacións non superadas realizarase mediante un exame de recuperación despois de cada avaliación.

A nota de cada avaliación despois de realizado dito exame de recuperación farase tendo en conta O 20 % da nota da avaliación e o 80 % da nota obtida NO exame de recuperación.

CALIFICACIÓN DE XUÑO

Se obterá a través da MEDIA ARITMÉTICA das avaliacións para aqueles alumnos que teñan superada cada avaliación.
Os alumnos que non teñan cualificación positiva en algunha das avaliacións se examinarán dos contidos non asimilados nun exame final de Xuño, na fecha establecida polo Centro, obtendo como cualificación FINAL da materia a obtida da media aritmética das tres avaliacións sempre que estas sexan aprobadas.


RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA PENDENTE DE 3º ESO. EL CASTRO

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 3ºESO. EL CASTRO

(pendente do curso anterior)

ALUMNOS MATRICULADOS EN 4º ESO, NO CURSO 2011-2012,

NO COLEGIO PLURILINGÜE EL CASTRO

(con CIENCIAS DA NATUREZA pendentes de 3º ESO)

PRIMEIRO PARCIAL

Data: 25/11/2011 (venres)

Materia de examen: Temas 1, 2 e 3.

SEGUNDO PARCIAL

Data: 02/03/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 4, 5 e 6.

TERCEIRO PARCIAL

Data: 04/05/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 7, 8 e 9.


RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA PENDENTE DE 2º ESO. EL CASTRO

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 2ºESO

(pendente do curso anterior)

ALUMNOS MATRICULADOS EN 3º E 4º ESO, NO CURSO 2011-2012,

NO COLEGIO PLURILINGÜE EL CASTRO

(con CIENCIAS DA NATUREZA pendentes de 2º ESO)

PRIMEIRO PARCIAL

Data: 22/11/2011 (venres)

Materia de examen: Temas 1, 2,3 e 4.

SEGUNDO PARCIAL

Data: 06/03/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 5, 6 7 e 8.

TERCEIRO PARCIAL

Data: 15/05/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 9, 10, 11, 12 y 13.

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA PENDENTE DE 3º ESO. SAN MIGUEL 2

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 3ºESO

(pendente do curso anterior)

ALUMNOS MATRICULADOS EN 4º ESO, NO CURSO 2011-2012,

NO COLEGIO PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2

(con CIENCIAS DA NATUREZA pendentes de 3º ESO)

PRIMEIRO PARCIAL

Data: 25/11/2011 (venres)

Materia de examen: Temas 1, 2 e 3.

SEGUNDO PARCIAL

Data: 02/03/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 4, 5 e 6.

TERCEIRO PARCIAL

Data: 04/05/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 7, 8 e 9.


RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PENDIENTE DE 2º ESO

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE 2ºESO

(pendiente del curso anterior).

ALUMNOS MATRICULADOS EN 3º o 4º ESO, EN EL CURSO 2011-

2012, EN EL COLEGIO PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2

(con CIENCIAS DE LA NATURALEZA pendientes de 2º ESO)

PRIMER PARCIAL

Fecha: 25/11/2011 (viernes)

Materia de examen: La nutrición en plantas y animales (temas 1 y 2 ), la relación (tema 3), la reproducción (tema 4) y los ecosistemas (tema 5)

SEGUNDO PARCIAL

Fecha: 02/03/2012 (viernes)

Materia de examen: la energía externa (tema 7), el suelo (tema 8), los volcanes (tema 9), la energíua interna de la tierra (tema 10)

TERCER PARCIAL

Fecha: 04/05/2012 (viernes)

Materia de examen: las rocas (tema 11) y física

jueves, 29 de septiembre de 2011

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PENDIENTE DE 1ºESO

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE 1ºESO

(pendiente del curso anterior).

ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º, 3º o 4º ESO, EN EL CURSO 2011-

2012, EN EL COLEGIO PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2

(con CIENCIAS DE LA NATURALEZA pendientes de 1º ESO)

PRIMER PARCIAL

Fecha: 17/11/2011 (jueves)

Materia de examen: los 4 primeros temas.

SEGUNDO PARCIAL

Fecha: 08/03/2012 (jueves)

Materia de examen: los temas 5-6-7-8

TERCER PARCIAL

Fecha: 03/05/2012 (jueves)

Materia de examen: los temas 9-10-11-12martes, 19 de julio de 2011

Trabajo de Verano Ciencias Naturaleza 1º ESO COLEGIO CASTRO

Aquí os dejo el enlace para acceder el trabajo de verano correspondiente a la materia de Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO, que debe presentarse el dia de la prueba extraordinaria de septiembre.
Trabajo de verano