Bienvenidos


Bienvenidos al Blog del Departamento de Ciencias del Grupo Educativo Castro-San Miguel.

En este blog se incluirán las noticias y trabajos relacionados con las asignaturas que imparte el Departamento de Ciencias y las competencias que se trabajarán, en los diferentes niveles educativos, a lo largo del curso.

Los profesores del Departamento

sábado, 1 de julio de 2017

TRABALLO DE VERÁN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º ESO DO COLEXIO EL CASTRO

Hola:

    Déixovos a continuación o enlace para descargar o traballo de verán para a materia de Bioloxía de 1º ESO.

    Enlace actividades de verano

    Este traballo deberedes presentalo o día do exame. A súa realización será contabilizada como o 10% da nota.

    Estas actividades serviránvos como repaso da materia Aínda que as preguntas do exame non terán por que ser extraídas de entre estas, moitas si o serán. De feito, moitas das preguntas serán iguais ou similares ás que vos preguntei ó longo do curso.


    Saúdos e disfrutade do verán,


    Nacho.

jueves, 29 de junio de 2017

TRABALLO DE VERÁN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º ESO DO COLEXIO EL CASTROHola:

    Déixovos a continuación o enlace para descargar o traballo de verán para a materia de Bioloxía de 1º ESO.

    Enlace actividades

    Este traballo deberedes presentalo o día do exame. A súa realización será contabilizada como o 10% da nota.

    Estas actividades serviránvos como repaso da materia, aínda que as preguntas do exame non terán por que ser extraídas de entre estas. De feito, moitas das preguntas serán iguais ou similares ás que vos preguntei ó longo do curso. Por exemplo unha delas será a de identificar animais (vertebrados e invertebrados) a partir de imaxes.


    Saúdos e disfrutade do verán o que poidades,


    Nacho.
 

martes, 8 de octubre de 2013


RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  DE 1ºESO
(pendiente del curso  anterior).

 
ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º y 3ª ESO, EN EL CURSO 2013-

2014, EN EL COLEGIO PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2

(con  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  pendientes de 1º ESO)
 

PRIMER PARCIAL
 
Fecha: 05/12/2013 (jueves)

Materia de examen: los temas 7-8-9 y 10.

SEGUNDO PARCIAL

Fecha: 13/03/2014 (jueves)

Materia de examen: los temas 11-1-2 y 3

TERCER PARCIAL

Fecha: 22/05/2014 (jueves)

Materia de examen: los temas 4-5-6 y 12

jueves, 27 de junio de 2013

Traballo de veran Curso 2012-13. Bioloxía e Xeoloxía. 3º ESO.

Aquí está o traballo que tedes que facer este verán os que suspendichedes a asignatura de Bioloxía e Xeoloxía. Recordade que é necesario que o entreguedes o día do examen para poder ser evaluados da materia. A no presentación do traballo implica o suspenso.


Traballo de Veran Curso 2012-2013Trabajo de Verano 2013

Este es el trabajo de verano que debéis entregar en septiembre cuando vengáis a hacer el examen.  Recordad que si no presentáis el trabajo, la calificación será Insuficiente.

Trabajo verano 1ºESO

Trabajo verano 2º ESO

jueves, 13 de octubre de 2011

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ASIGNATURAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA(3º ESO) E CIENCIAS DA NATUREZA (2º ESO)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECCIÓN E CALIFICACIÓN


En cada avaliación a nota do alumno determinarase tendo en conta:


Notas de clase, participación, caderno, traballo diario 10%

Neste apartado teranse en conta:

  • A actitude positiva cara o aprendizaxe, asistencia a clase, participación, interese pola materia, hábito de traballo, colaboración, etc.
  • Traballo diario do alumno, ben sexa persoal ou en grupo. Realización de exercicios encomendados o alumno en cada tema, tanto na aula como fora de ela.
  • A presentación do CADERNO DE AULA é condición necesaria para a avaliación positiva da materia.
Controles parciais (metade avaliación) 45 %

Se realizaran controles escritos periodicamente, polo menos un por trimestre, que consistirán basicamente en cuestións, exercicios e problemas de características similares os realizados na aula.


Control global de avaliación 45 %


Se a nota obtida na proba e inferior a 4, no se fará nota media, quedando insuficiente na avaliación.


Nas probas escritas figurará a cualificación correspondinte a cada unha das cuestións plantexadas.


Nos exames cada alumno levará o material necesario: lapis, bolígrafo, calculadora, regra, etc., sen que se poda pasar de uns alumnos a outros.

RECUPERACIÓNS

As recuperacións das avaliacións non superadas realizarase mediante un exame de recuperación despois de cada avaliación.

A nota de cada avaliación despois de realizado dito exame de recuperación farase tendo en conta O 20 % da nota da avaliación e o 80 % da nota obtida NO exame de recuperación.

CALIFICACIÓN DE XUÑO

Se obterá a través da MEDIA ARITMÉTICA das avaliacións para aqueles alumnos que teñan superada cada avaliación.
Os alumnos que non teñan cualificación positiva en algunha das avaliacións se examinarán dos contidos non asimilados nun exame final de Xuño, na fecha establecida polo Centro, obtendo como cualificación FINAL da materia a obtida da media aritmética das tres avaliacións sempre que estas sexan aprobadas.


RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA PENDENTE DE 3º ESO. EL CASTRO

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 3ºESO. EL CASTRO

(pendente do curso anterior)

ALUMNOS MATRICULADOS EN 4º ESO, NO CURSO 2011-2012,

NO COLEGIO PLURILINGÜE EL CASTRO

(con CIENCIAS DA NATUREZA pendentes de 3º ESO)

PRIMEIRO PARCIAL

Data: 25/11/2011 (venres)

Materia de examen: Temas 1, 2 e 3.

SEGUNDO PARCIAL

Data: 02/03/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 4, 5 e 6.

TERCEIRO PARCIAL

Data: 04/05/2012 (venres)

Materia de examen: Temas 7, 8 e 9.