Bienvenidos


Bienvenidos al Blog del Departamento de Ciencias del Grupo Educativo Castro-San Miguel.

En este blog se incluirán las noticias y trabajos relacionados con las asignaturas que imparte el Departamento de Ciencias y las competencias que se trabajarán, en los diferentes niveles educativos, a lo largo del curso.

Los profesores del Departamento

jueves, 13 de octubre de 2011

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ASIGNATURAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA(3º ESO) E CIENCIAS DA NATUREZA (2º ESO)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CORRECCIÓN E CALIFICACIÓN


En cada avaliación a nota do alumno determinarase tendo en conta:


Notas de clase, participación, caderno, traballo diario 10%

Neste apartado teranse en conta:

  • A actitude positiva cara o aprendizaxe, asistencia a clase, participación, interese pola materia, hábito de traballo, colaboración, etc.
  • Traballo diario do alumno, ben sexa persoal ou en grupo. Realización de exercicios encomendados o alumno en cada tema, tanto na aula como fora de ela.
  • A presentación do CADERNO DE AULA é condición necesaria para a avaliación positiva da materia.
Controles parciais (metade avaliación) 45 %

Se realizaran controles escritos periodicamente, polo menos un por trimestre, que consistirán basicamente en cuestións, exercicios e problemas de características similares os realizados na aula.


Control global de avaliación 45 %


Se a nota obtida na proba e inferior a 4, no se fará nota media, quedando insuficiente na avaliación.


Nas probas escritas figurará a cualificación correspondinte a cada unha das cuestións plantexadas.


Nos exames cada alumno levará o material necesario: lapis, bolígrafo, calculadora, regra, etc., sen que se poda pasar de uns alumnos a outros.

RECUPERACIÓNS

As recuperacións das avaliacións non superadas realizarase mediante un exame de recuperación despois de cada avaliación.

A nota de cada avaliación despois de realizado dito exame de recuperación farase tendo en conta O 20 % da nota da avaliación e o 80 % da nota obtida NO exame de recuperación.

CALIFICACIÓN DE XUÑO

Se obterá a través da MEDIA ARITMÉTICA das avaliacións para aqueles alumnos que teñan superada cada avaliación.
Os alumnos que non teñan cualificación positiva en algunha das avaliacións se examinarán dos contidos non asimilados nun exame final de Xuño, na fecha establecida polo Centro, obtendo como cualificación FINAL da materia a obtida da media aritmética das tres avaliacións sempre que estas sexan aprobadas.